Regulamin

§ 1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.miamaria.pl
 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
  1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami),
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 ze zmianami),
  4. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 

§ 2 Definicje

 1. Sprzedawca – podmiot realizujący sprzedaż w Sklepie internetowym: firma PROJEKTY Z SERCEM ADAM ZGLIŃSKI z siedzibą w Koszalinie (75-511), ul. Piłsudskiego 28/5B, NIP: 6691016632, będąca właścicielem Sklepu. Dane kontaktowe do Sprzedawcy: e-mail: kontakt@miamaria.pl; tel.: 507 719 077
 2. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.miamaria.pl
 3. Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 5. Asortyment – biżuteria, różańce, ozdoby i akcesoria oferowane przez Sklep.
 6. Towar – pojedyncza instancja Asortymentu w obrocie sprzedażowym; jeden egzemplarz; pojedyncza sprzedawana rzecz.
 7. Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron za pomocą Koszyka.
 8. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.
 9. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Klienta danych.
 10. Dane – dane Klienta, w tym także dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.
 11. Konto – konto w sklepie utworzone po dokonaniu Rejestracji Klienta, umożliwiające Klientowi m.in. dokonywanie zakupów w Sklepie.
 12. Cena – cena jednostkowa Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy.
 13. Administrator danych osobowych – jest to podmiot decydujący o zakresie, sposobie i celu zbierania i przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem serwisu Internetowego www.miamaria.pl.
 14. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Zamówienia. Koszty dostarczenia Zamówienia pokrywa Klient.
 15. Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.
 16. Powierzenie danych osobowych – to czynność polegająca na udostępnieniu powierzonych Sprzedawcy danych osobowych innemu podmiotowi, który wykonuje dla Sprzedawcy zleconą usługę. Podmiot, któremu Sprzedawca powierza dane osobowe może je wykorzystywać jedynie w celu realizacji usługi, a po zakończeniu jej świadczenia zobowiązany jest usunąć lub zwrócić Sprzedawcy wszystkie przekazane przez Sprzedawcę dane osobowe


§ 3 Warunki ogólne

1. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
2. Poprzez złożenie Zamówienia Zamawiający akceptuje postanowienia Regulaminu.
3. Klient oświadcza, że poprzez Rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania ze Sklepu.

§ 4 Konto

1. Aby założyć Konto należy dokonać Rejestracji.
2. Rejestracja Klienta jest bezpłatna.
3. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym www.miamaria.pl.
4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu utworzenia indywidualnego Konta, które umożliwia składanie Zamówień.
5. Dokonując Rejestracji Klient podaje m.in. następujące Dane:

 1. login,
 2. hasło,
 3. adres e-mail,
 4. imię i nazwisko,
 5. adres,
 6. numer telefonu.

6. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
7. Login oraz hasło mają charakter poufny.

§ 5 Zamówienia

1. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się:

 1. za pośrednictwem Konta,
 2. bez konieczności Rejestracji i Logowania, poprzez podanie Danych przy składaniu Zamówienia.

2. Wiążąca Klienta oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania promocji na stronie Sklepu na własnych warunkach. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia promocji niełączących się. 
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieudzielana rabatów według uznania, w tym na produkty w promocji oraz kody rabatowe.
5. Przed Złożeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. ilość, wyboru sposobu odbioru (przesyłka/odbiór osobisty) oraz formy płatności.
6. Poprzez kliknięcie ikony „Złóż zamówienie” Klient akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone z błędnie podanymi Danymi.
8. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta zastosowanie znajdują przepisy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
9. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w chwili złożenia Zamówienia, co może mieć wpływ na realizację Zamówienia.
10. W przypadku niedostępności zamówionego Towaru w Sklepie, Klient zostanie poinformowany o ewentualnym terminie dostępności lub zostanie mu zaproponowany Towar alternatywny.
11. W przypadku trwałej niedostępności Towaru i nie zaakceptowania przez Klienta Towaru alternatywnego, Klient uzyskuje zwrot uiszczonej należności i tym samym zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Sklepu związanych z niemożnością realizacji Zamówienia.
12. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Cen Asortymentu w dowolnym momencie, do momentu złożenia Zamówienia przez Klienta.
13. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany warunków promocji w dowolnym momencie, do momentu złożenia Zamówienia przez Klienta.

§ 6 Odstąpienie od umowy, zwroty

1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia realizacji Zamówienia, bez podania przyczyn. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać przesłane w formie pisemnej listem lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@miamaria.pl. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany jeżeli przed jego upływem list zostanie wysłany.
2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Klient zobowiązany jest odesłać Towar na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży. Koszty przesyłki zwracanego Towaru ponosi Klient.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty najniższego oferowanego przez Sprzedawcę sposobu dostarczenia Towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca powstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz pouczenie o prawach Konsumenta do odstąpienia od umowy stanową załączniki do niniejszego Regulaminu (formularz zwrotu towaru).
5. W przypadku towarów personalizowanych (z grawerem itp.), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy zgodnie z pkt. 3 art. 38 ustawy o prawach konsumenta. 
6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.
7. Klientowi nie przysługuje zwrot w przypadku Bonów upominkowych. 

§ 7 Reklamacje

1. Zasady reklamacji z tytułu gwarancji i rękojmi dla Klientów będących Konsumentami:

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad, będący przedmiotem umowy.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi obejmuje wady fizyczne, istniejące w chwili przejścia niebezpieczeństwa lub wynikłe z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej - przez 24 miesiące.
 3. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi za wady.
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli Konsument wiedział o wadzie przy zawieraniu umowy.
 5. Konsumentowi przysługuje prawo do reklamacji w przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności z umową.
 6. Zaleca się zgłoszenie reklamacji poprzez wypełnienie protokołu reklamacyjnego lub innej formy opisu reklamacji.
 7. W razie wadliwego Produktu, Konsument może być zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca określonego w umowie.
 8. Konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku wad. Ograniczenie nie dotyczy, jeżeli wada była już naprawiana lub rzecz wymieniona.
 9. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki i poinformuje Konsumenta o jej stanie w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 10. Po uwzględnieniu reklamacji, Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty związane z reklamacją.
 11. Reklamacje realizowane są za pośrednictwem formularza reklamacyjnego. Klient może określić podstawę złożenia reklamacji w opisie (rękojmia lub gwarancja). W przypadku nieuwzględnienia podstawy reklamacji, Sprzedawca jako podstawę reklamacji przyjmuje gwarancję.

2. Zasady reklamacji dla klientów niebędących Konsumentami:

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygasa po 24 miesiącach od daty odebrania Produktu.
 2. Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenia, włącznie z przysłaniem własnego przewoźnika.
 3. Wydanie rzeczy sprzedanej przez Sprzedawcę uznaje się za dokonane z chwilą powierzenia jej przewoźnikowi.
 4. Przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę i zgłosić wszelkie ubytki lub uszkodzenia w celu ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy, bez względu na podstawę prawną.
 6. Reklamacje realizowane są za pośrednictwem formularza reklamacyjnego. Klient obowiązany jest do dopisania numeru NIP w opisie oraz o dołączenie kopii faktury VAT. 

§ 8 Bony upominkowe

1. Bon upominkowy (przedpłacony) umożliwia dokonania zakupów w sklepie internetowym miamaria.pl po wpisaniu numeru seryjnego bonu w uwagach do zamówienia.
2. Bon ważny jest przez cztery miesiące od czasu jego zakupu.
3. Bon upominkowy wysyłamy w eleganckiej kopercie pod wskazany adres.
4. Bon upominkowy można wykorzystać na dowolne produkty opiewające na kwotę, która widnieje na karcie.
5. Bon upominkowy przy jego realizacji obejmuje koszty wysyłki (Poczta Polska - list polecony priorytet)
6. Klient przekazuje bon dowolnemu Obdarowanemu - może z niego także skorzystać osobiście.
7. W przypadku niewykorzystania bonu przez Obdarowanego w terminie jego ważności - Klientowi nie przysługuje zwrot środków.
8. Zakup bonu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
9. Bon obejmuje cały asortyment w sklepie, z możliwością zamówienia indywidualnego opiewającego na kwotę z podarowanej karty. Przy zamówieniach przekraczających kwotę z kart, regulujecie tylko różnicę wynikającą z zamówienia. Nie ma możliwości wymiany Bonu na gotówkę oraz zwrotu nie wykorzystanej kwoty.
10. Wydanie Bonu nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
11. Promocje i rabaty nie dotyczą bonów upominkowych.

§ 9 Płatności

1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia.
2. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:

 1. Przelew natychmiastowy ¹
 2. BLIK ¹
 3. PayPo ¹
 4. Wpłata na konto ²
 5. Pobranie ³
 6. Przelewy24.pl ⁴
 7. Gotówka ⁵
 8. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro ¹

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

¹ - realizowane poprzez system płatności Autopay S.A
² - wpłata na konto realizowana przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy ("Mia Maria" Projekty Z Sercem Adam Zgliński, 43 1160 2202 0000 0003 3012 6629 Bank Millennium, ul. Marszałka Józefa, Piłsudskiego 28/5B, 75-511 Koszalin)
³ - doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 2 zł, dostępne tylko w wypadku wybrania przez Klienta przesyłek kurierskich InPost Kurier oraz Poczta Polska (Kurier)
⁴ - realizowane poprzez system Przelewy24.pl
⁵ - dostępne tylko w wypadku odbioru osobistego

§ 10 Dostawa

1. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest moment realizacji Zamówienia tj. otrzymania Towaru przez Klienta.
2. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wybranych krajów na terenie Unii Europejskiej oraz Irlandii Północnej, za pośrednictwem firmy kurierskiej i Poczty Polskiej.
3. Koszty dostawy Towaru za granicę uzależnione są od kraju Dostawy.
4. Podczas odbioru Towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem składanym wobec kuriera.
5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Klient posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 8 Regulaminu.
6. Dostawa Towaru odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
7. Dostawa Towaru odbywa się w miejsce określone w Zamówieniu.
8. W przypadku Zamówień kilku Towarów pochodzących od różnych producentów mogą one być realizowane w osobnych partiach.
9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów dostawy w dowolnym momencie, do momentu złożenia Zamówienia przez Klienta.
10. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia w szczególnych przypadkach. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
11. Pełna lista metod dostawy:

 1. InPost Kurier - 15,90 zł ¹
 2. Poczta Polska (list polecony priorytetowy) - 11,90 zł ² 
 3. InPost Paczkomaty - 13,90 zł
 4. Poczta Polska (Kurier) - 13,90 zł ¹
 5. Odbiór Osobisty - 0 zł ³
 6. Poczta Polska - przesyłka zagraniczna (list polecony priorytetowy) - 34,90 zł ⁴

¹ - metody wysyłki zapewniające możliwość płatności za pobraniem, za dodatkową opłatą w wysokości 2 zł
² - metoda wysyłki zapewniająca bezpłatną dostawę od kwoty zamówienia w wysokości minimum 179 zł (z wyłączeniem kosztów wysyłki)
³ - płatność tylko gotówką
⁴ - wysyłka do wybranych krajów na terenie Unii Europejskiej oraz Irlandii Północnej. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie w PLN, w przypadku przelewów zagranicznych Klient musi polegać na kursie wymiany walut w swoim banku.


§ 11 Dane osobowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PROJEKTY Z SERCEM ADAM ZGLIŃSKI z siedzibą w Koszalinie (75-511), ul. Piłsudskiego 28/5B, NIP: 669 101 66 32. Możesz się z nami skontaktować korzystając z formularza kontaktowego lub dzwoniąc pod numer + 48 507 719 077 .
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Prawo podatkowe oraz Prawo rękojmi).
 3. Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów, na których zlokalizowane są Państwa dane. Dodatkowo Dane będą przekazane firmie świadczącej na naszą rzecz usługi księgowe i transportowe.
 4. Dane Państwa będą przetwarzane przez:
  1. Okres 2 lat w zakresie niezbędnym do wykonania prawa rękojmi - dane przekazane podczas składania zamówień;
  2. Okres pełnych 5 lat kalendarzowych w przypadku danych przekazanych nam w celach rachunkowych;
  3. Okres świadczenia usługi Konta użytkownika w przypadku danych przekazanych nam podczas zakładania konta.
 5. Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy lub skorzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego.
 7. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek o którym jest mowa w pkt. 6, powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów Podatkowych lub Prawa Rękojmi.
 9. Jeśli Klient uzna, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem, przysługuje Mu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 12 Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami).

1) formularz reklamacyjny 

2) formularz zwrotu towaru 

Inni kupili również:
Grawer na medaliku
Grawer na medaliku

20,00 zł

szt.
Bransoletka Ryba „Jezu Ufam Tobie”
Bransoletka Ryba „Jezu Ufam Tobie”

69,00 zł

szt.
Różaniec (ICHTYS) I
Różaniec (ICHTYS) I

94,00 zł

szt.
Grawer z tyłu zakładki
Grawer z tyłu zakładki

20,00 zł

szt.
Naszyjnik z dwoma medalikami II
Naszyjnik z dwoma medalikami II

199,00 zł

szt.
Różaniec (Mia Maria) Angelos
Różaniec (Mia Maria) Angelos

159,00 zł

Cena regularna:

179,00 zł

Min. cena z ostatnich 30 dni: 179,00 zł
szt.
Różaniec (Mia Maria) Blanco
Różaniec (Mia Maria) Blanco

119,00 zł

Cena regularna:

139,00 zł

Min. cena z ostatnich 30 dni: 139,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium